Husets svaga punkter

Här har vi tagit fram svaga punkter hos olika hustyper, som kan vara bra att känna till för att lättare kunna lokalisera och förstå varför ditt hus kan ådra/har ådragit sig mögel- och fuktskador. Leta upp din hustyp nedan och börja läsa på. Tänk på att mögel- och fuktskador kan uppstå i alla hus.

Har du drabbats av byggfusk?

Om du vet med dig att ditt hus har fått mögel- eller fuktskador som orsakats av ett handhavandefel, dvs. att du har anställt ett företag som har utfört ett arbete åt dig där det har slarvats eller där de har gjort ett misstag, rekommenderar vi dig att anlita en advokat för att få hjälp.

Om du bor i Stockholm kan vi rekommendera Lindahl, en stor och framgångsrik advokatfirma i Stockholm. Med hjälp från rätt advokat kan du komma ur kniviga situationer på ett bra sätt. Ta också hjälp av en fuktutredare , för att säkerställa vad för sorts mögel som finns i ditt hus, och hur man bäst motarbetar mögel i huset.

Hus med platta på marken och inredd vind

 • 1. Felaktiga plåtbeslag på skorstenen och ventilationsrören som går genom taket.
 • 2. Det saknas en ventilationsöppning vid takfoten, alternativt att öppningen är för liten.
 • 3. Avsaknad av ventilationsrum mellan takfall och isolering.
 • 4. Avsaknad av ångspärr.
 • 5. Felaktigt återfyllnadsmaterial (t.ex. sten, jord, lera m.m.).
 • 6. Avsaknad av dräneringsrör, alternativt att röret ligger fel eller att det är stopp i röret.
 • 7. Marken mot huset lutar.
 • 8. Golvet ligger på reglar som släpper in fukt på grund av att det inte finns någon fuktspärr.
 • 9. Materialet under betongplattan är felaktigt.
 • 10. Regeln mot innerväggen ligger i direkt anslutning till betongplattan och betongplattan har ingen fuktspärr.
 • 11. Ytterväggen saknar fuktspärr mot grunden.
 • 12. Luftutsläpp bakom teglet saknas, eller har täckts över.

Hus med källare

 • 1. Plåtbeslagen vid skorstenen är felaktigt monterade, liksom ventilationsrören genom taket.
 • 2. Ventilationsöppningen vid takfoten är för liten eller saknas helt.
 • 4. Avsaknad av ångspärr.
 • 5. Felaktigt återfyllnadsmaterial (t.ex. lera, sten, jord).
 • 6. Avsaknad av dräneringsrör, alternativt att det är stopp i röret eller att det ligger fel.
 • 7. Den invändiga värmeisoleringen är felaktigt utförd och väggarna är gjorda av dåliga material.
 • 8. Reglarna under golvet släpper in fukt, då det inte finns någon fuktspärr.
 • 9. Fel typ av material under betongplattan.
 • 10. Ingen eller dålig fuktisolering mot grundmuren.
 • 11. Regeln under innerväggen ligger mot betongplattan och har ingen fuktspärr.
 • 12. Ytterväggen har ingen fuktspärr mot grunden.
 • 13. Marken mot huset lutar.

Hus med suterrängvåning

 • 1. Ventilationsrören genom taket och plåtbeslagen vid skorstenen är felaktiga.
 • 2. Det finns ingen ventilationsöppning vid takfoten, alternativt att öppningen är för liten.
 • 4. Det finns ingen ångspärr.
 • 5. Återfyllnadsmaterialet är fel (t.ex. jord, sten, lera).
 • 6. Dräneringsröret ligger fel, har slammat igen, alternativt att det inte finns något dräneringsrör.
 • 7. Den invändiga isoleringen är felaktigt monterad eller i fel material.
 • 8. Det finns ingen fuktspärr i golvet, så reglarna under golvet släpper in fukt.
 • 9. Fel material under betongplattan.
 • 10. Ingen, eller dålig fuktisolering mot grundmuren.
 • 11. Innerväggens underregel ligger direkt mot betongplattan utan fuktspärr.
 • 12. Det finns ingen fuktspärr mot grunden i ytterväggen.
 • 13. Marken lutar mot huset.

Hus med krypgrund

 • 1. Ventilationsröret genom taket och plåtbeslagen vid skorstenen är felaktigt monterade.
 • 2. Vid takfoten saknas en ventilationsöppning, alternativt att den är för liten.
 • 4. Det finns ingen ångspärr.
 • 5. Återfyllnadsmaterialet, t.ex. lera, jord, sten är felaktigt.
 • 6. Det finns inget dräneringsrör, eller att röret ligger fel alternativt att det är stopp i röret.
 • 7. Marken mot huset lutar.
 • 8. Ventilationen är inte tillräckligt bra.
 • 9. Skräp på marken, eller att man har använt ett fyllnadsmaterial som drar åt sig fukt.
 • 10. Ingen fuktisolering mot grundmuren, alternativt att isoleringen är för dålig.
 • 11. Den bärande bjälken har ingen fuktspärr mot grundmuren.
 • 12. Ytterväggen har ingen fuktspärr mot grunden.